Loading posts...
 • گفتارها و برگزیده هایی از بزرگان گذشته و حال

  «هرگز برای هیچ کس دیر نیست که بنشیند و اجازه دهد که فضایی باشد که در ذهنش هر چه پیش میاید را نظاره کند.
  بعضی وقت ها تجارب غافلگیر کننده ای از خودمان داریم بعضی اوقات سعی میکنیم‌خودمان را پنهان کنیم و بعضی وقت ها تجاربی شوکه بر انگیز داریم. بعضی وقت ها هم کشیده شدیم و رفتیم.

 • شکیبایی پاسخ به خشم و پرخاشگریست

  شکیبایی پاسخ به خشم و پرخاشگریست می‌توانیم خشم و پرخاشگری را سرکوب و یا ابراز کنیم، در هر دو حالت مسائل را برای خودمان و دیگران وخیم‌تر می‌کنیم. یا می‌توانیم تمرین شکیبایی کنیم، خشم را تجربه و طبیعتش را بررسی کنیم. پما چو درون ما را قدم به قدم در این تمرین پرقدرت همراهی می‌کند.…

 • هماهنگ کردن ذهن و بدن – یک عقیده یا تکنیک

  هماهنگ کردن ذهن و بدن هماهنگ کردن ذهن و بدن یک عقیده یا تکنیک من درآوردی برای بهبود شخصی نیست، بلکه یک اصل بنیادی برای چگونه انسان بودن و چگونه استفاده کردن از حواس، ذهن و بدن خود، همه با هم است. تجلی نیکی ذاتی همیشه با نرمی و ملایمت ارتباط دارد؛ منظورمان…

 • کشف خوبي ذاتي – چگونه دلاور باشیم

  کشف خوبي ذاتي – چگونه دلاور باشیم با بودن در لحظه، زندگي تان به سادگي قابل انعطاف و کارکرد، و حتي فوق العاده مي شود. متوجه خواهيد شد و درک خواهيد کرد که قابليت اين را داريد که مثل شاهان و ملکه ها بر تخت سلطنت بنشينيد. سلطنتي که عزت شما را از بودن  بيحرکت…

 • قلب محزون راستین – همانگونه که هستید باشید

  قلب محزون راستین – همانگونه که هستید باشید طی تمرین ثابت نشستن و دنبال کردن نفس‌تان، در حالی که بیرون می رود و حل می شود، دارید با قلب‌تان ارتباط برقرار می کنید. همین که به خودتان اجازه بدهید که همانگونه که هستید باشید، نسبت به خودتان همدردی ای حقیقی پرورش می دهید. تصور کنید…

 • چهار نیت در گرد هم نشستن و صحبت از ته قلب

  چهار نیت در گرد هم نشستن و صحبت از ته قلب   از ته قلب صحبت کن از ته قلب گوش بسپار بداهه صحبت  کن ( بدون آمادگی و فکر قبلی برای چه گفتن) کوتاه و موجز بیان کن   نیت اول ” از ته دل صحبت کن “، هنگامی که نوبت صحبت شماست. بدین مفهوم…