خوش آمدید

 

بسياري از هرج و مرجهايي که در دنيا اتفاق ميافتد
به خاطر اين است که انسانها قدر خودشان را نميدانند. با توجه به اينکه
هرگز مهرباني و همدرديِ نسبت به خود را پرورش نداده اند،
قادر نيستند که صلح و هارموني را در درونشان تجربه کنند.
بنابراين در رابطه با ديگران نيز گيج و ناهمگون برخورد خواهند کرد. به جاي اين که قدر زندگيمان را بدانيم، وجودمان را کم ارزش تلقي ميکنيم، يا پژمرده خاطر يا مثل وزنه سنگيني ميپنداريم.

انسانها چون تصور ميکنند که از زندگي حقشان را نگرفته اند،
تهديد به خودکشي ميکنند. ديگران را تهديد ميکنند؛
ميگويند: اگر اين تغييرات اتفاق نيافتد، من خودم را خواهم کشت!
بطور قطع ما بايد زندگيمان را جدي بگيريم، ولي اين بدان معنا نيست که خودمان را به سرحد پرتگاه فاجعه برسانيم
و مدام گله و شکايت از مسائل مان بکنيم و برعليه دنيا بشوريم. ما بايد مسئوليت زندگيمان را بر عهده بگيريم،
مسئوليت بهتر کردن زندگي معنوي، اجتماعي و فرهنگيمان را. وقتي از تنبيه يا قضاوت خشن بر عليه خودمان دست برميداريم،
و با آرامش بيشتر قدر جسم و جان خود را ميدانيم،
تازه با آن خوبي ذاتي که در وجودمان است
در ارتباط قرار ميگيريم.

بیشتر بخوانید

آرامش  در زمانه اضطراب

به دوره های ما بپيونديد

با بودن در لحظه، زندگيتان به سادگي قابل انعطاف و کارکرد،
و حتي فوقالعاده ميشود. متوجه خواهید شد و درک خواهيد کرد که قابليت اين را داريد
که مثل شاهان و ملکه ها بر تخت سلطنت
بنشينيد. سلطنتي که عزت شما را از بودن بيحرکت و ساده به شما نشان خواهد داد.

کتابهای ترجمه شده به فارسی

چگونه تانگلن تمرين كنيم؟

 

پما چودرون به ما «به درون كشيدن و به بيرون فرستادن» را ميآموزد، تمرينِ بوداي ِي كهني براي بيدار كردن همدردي. با هر دم رنج ديگران را به درون ميكشيم و با هر بازدم برايشان رهايي ميفرستيم. تمرين تانگلن كه به آن «به درون كشيدن و به بيرون فرستادن» هم ميگويند، منطق معمول ما را كه رنجگريزي و لذتجوييست، وارونه ميكند. در تمرين تانگلن، تصور ميكنيم كه رنج ديگران را با هر دم به درون بدنمان ميكشيم و با هر بازدم هرآنچه برايشان سودمند است را بيرون ميفرستيم. در اين فرايند،
از الگوهاي كهن خودخواهي آزاد ميشويم. عشق و محبت بيشتري نسبت به خودمان و ديگران تجربه ميكنيم و به مرور از خودمان
و ديگران بهتر مراقبت ميكنيم .  تانگلن همدردي ما را بيدار و ما را با واقعيتي بسيار بزرگتر آشنا مي كند. ما را با گستره بي انتهاي Shunyata )تهي بودن( آشنا مي كند. انجام اين تمرين، شروعيست براي برقراري ارتباط با بعد بازتر وجود خويش

بیشتر بخوانید…

یادگیری مراقبه