معنای شامبالا

ما جمعیت جهانی مراقبه کنندگان هستیم که خوبی بنیادی بشریت اعتقاد داریم.

شامبالا مردم را با هر نوع پیشینه ای گرد می آورد تا یاد بگیرند با خود و دیگران مهربان باشند.

ما به خلق جامعه‌ای که بهترین ها را در ما برانگیزد اعتقاد داریم.

ما تشخیص میدهیم و اعتقاد داریم که هر فردی نیکی ذاتی بنیادی دارد.

این طبیعت میتواند به زندگی روزمره ما وارد شود وبه خانواده، دوستان، و اجتماع بتابد.

به این صورت می توانیم با یکدیگرهمراهی کنیم تا جامعه‌ای مهربان، پایدار وعادلانه خلق کنیم.

آن را “خلق جامعه روشن شده” میخوانیم.